top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Konrad Advokaters allmänna villkor (2024:1)

1 Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Konrad Advokater AB, nedan Konrad, utför för sina klienter.

Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för uppdraget.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Konrad från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid på Konrads hemsida www.konradadvokater.se. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerades på hemsidan. Konrad skickar en kopia av den senaste versionen av allmänna villkoren till er endast på er begäran.

2 Vårt arbetssätt och våra tjänster

För att utveckla relationerna mellan er och Konrad och för Konrads förståelse för er verksamhet finns hos Konrad en kundansvarig delägare med det övergripande ansvaret för Konrads tjänster mot er.

Konrad kommer också att utse en advokat som är ansvarig för advokatfirmans arbete i det enskilda uppdraget. Den advokaten kan vara den kundansvarige delägaren eller en annan advokat med nödvändig sakkunskap.

Konrad accepterar uppdraget som ett uppdrag för Konrad och inte som ett uppdrag för en enskild delägare/advokat. Det gäller även om det är er uttryckliga eller outtalade avsikt att uppdraget ska utföras av en eller flera namngivna eller icke namngivna personer. Alla Konrads delägare och övrig personal utför sina tjänster för er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot er utöver vad som kan följa av tvingade regler. Avtalet om uppdraget är alltså ett avtal med Konrad och inte med någon annan person som har anknytning till Konrad.

Konrads rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenterats för Konrad. Ni kan därför inte använda eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket Konrad lämnade den. Om Konrad och ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Konrads rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion.

Om och i den utsträckning som Konrad uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av Konrads allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning.

3 Sekretess, information och klientkontroll

Konrad, dess delägare och anställda är underkastade tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Konrad kommer inte att för utomstående röja omständigheter som inte är offentlig, med mindre än det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke.

Konrad är för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. Konrad kan därför komma att be er att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om er eller ert bolag eller om annan person som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan komma även efter att ett uppdrag inletts. Om ni inte lämnar den dokumentation som Konrad begär kan Konrad enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationerna med er.

Konrad är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till skattemyndighet. Genom att anlita Konrad medger ni att Konrad lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan.

4 Personuppgifter

Vardera part ger genom dessa allmänna villkor den andre parten rätt att registrera och på andra sätt behandla samtliga personuppgifter hänförliga till avtalsparterna, såsom personers kontaktuppgifter, som framgår eller kan komma att framgå av uppdraget och dess genomförande. Ni åtar er att tillse att de av era anställdas, de underkonsulter eller de andra personer som är inblandade i uppdraget, är medvetna om och accepterar att Konrad behandlar deras personuppgifter.

Behandling av sådana personuppgifter får enbart ske i den utsträckning det är nödvändigt för att vardera part ska kunna fullfölja sina åtaganden och sitt ansvar i uppdraget och enligt dessa allmänna villkor.

Konrad behandlar personuppgifter i enlighet med den integritetspolicy som antagits 24 September 2019 vilken finns tillgänglig på www.konradadvokater.se/integritetspolicy.

5 Arvodering och fakturering

Om Konrad och ni inte har avtalat om något annat bestäms Konrad arvoden av följande faktorer: (i) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (ii) uppnått resultat, (iii) nedlagd tid, (iv) det värde som uppdraget avser, (v) eventuella risker för Konrad och (vi) den tidspress som gällt för uppdraget. Konrads arvoden överensstämmer med Sveriges advokatsamfunds regler.

Utöver Konrads arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter debiteras er. Konrad tillämpar normalt en månadsvis fakturering. Betalningsvillkoret för Konrads fakturor är 20 dagar. Konrad debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sen betalning.

Om ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av Konrads arvode, har ni trots detta ansvar för att Konrads arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringar ersätter inte mervärdeskatt och har normalt en betydande självrisk och en högsta ersättning. Om er försäkringsgivare förskotterar eller betalar del av arvodet a conto, räknas sådan betalning av från Konrads fordran först då betalning sker.

Konrad förbehåller sig rätten att ställa ut en à contofaktura för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode varvid det arvode som ni betalat à conto ska dras av.

Konrad förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan Konrad påbörjar sitt arbete i ett uppdrag, dels under pågående uppdrag. Konrads rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget. Förskott ska använda till att reglera framtida utlägg och arvodesfakturor.

Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt.

6 Ansvarsbegränsning

Konrad kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegränsningar för ni ta del av före uppdraget eller deluppdraget.

Konrads ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av fem (5) gånger arvodet för uppdraget och femtio (50) miljoner kronor.

Konrads ansvar mot er ska reduceras med belopp som ni kan få ut enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse.

Konrad är inte ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlist.

Konrad ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Konrad. Om Konrad och ni inte har avtalat om annat kommer Konrad inte att ansvara för att tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar, eller för att Konrad inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av omständigheter utanför Konrads kontroll.

Om Konrad på er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av Konrad ska det inte öka eller i övrigt påverka Konrads ansvar. Konrads ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot er.

Eventuella belopp som Konrad betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska Konrads ansvar mot er. Även om Konrad särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som Konrad tagit fram åtar sig Konrad därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

Om Konrad avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med er, på grund av omständigheter som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, ska Konrad advokater inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Konrads ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med er är tillämpliga också på Konrads delägare och andra jurister och tidigare anställda jurister.

7 Andra rådgivare

Konrad har ett nätverk av professionella rådgivare och bistår vid behov er med att hitta och instruera sådana professionella rådgivare. Sådana andra professionella rådgivare ska anses vara oberoende av Konrad och Konrad ansvarar inte för råd som de ger eller för att ha rekommenderat dem till er. Konrad ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar.

Om Konrad på ert uppdrag instruerar sådana andra professionella rådgivare kan Konrad hjälpa er med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som ni ska betala för deras tjänster. Konrad tar emellertid inte något ansvar för sådana offerter eller avtal.

8 Kommunikation, marknadsföring och upphovsrätt

Konrad uppskattar om ni lämnar besked till er klientansvarige delägare eller aktuell ärendeansvarig delägare om ni inte vill kommunicera vid internet eller genom e-post. Konrads spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland filtrera e-post. Följ därför upp viktig e-post genom telefonsamtal.

Konrad har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Konrad skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

Konrad uppskattar att ni inte allmänt sprider eller i marknadsföring använder sådant arbetsresultat.

Om Konrad och ni inte har avtalat om annat kommer Konrad att sända alla originalhandlingar till er när uppdraget har avslutats. Konrad kommer att behålla kopior av dokument för sin egen arkivering.

Om ett visst uppdrag har blivit allmänt känd kan Konrad informera om sitt uppdrag för er i sitt marknadsmaterial och på sin hemsida. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan är allmänt kända. Om Konrad har skäl att tro att ni kan komma att reagera negativt på sådan publicering kommer Konrad att inhämta ert medgivande före sådan publicering.

9 Klagomål, tidsfrister och tvistlösning

Konrads verksamhet bygger på att klienterna är nöjda med hur tjänsterna utförs och att Konrads rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om ni likväl skulle vara missnöjd eller ha klagomål på Konrad ska ni underrätta den klientansvarige delägaren så snart som möjligt.

Om ni vill framställa krav mot Konrad ska ni göra det så snart som ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som ni grundar kravet på (preklusion). Krav ska dock framställas senast inom tolv månader efter att ni blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter Konrads senaste faktura i uppdraget (preskription).

Om ert krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot er ska Konrad ha rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för er räkning förutsatt att Konrad håller er skadelös. Om Konrad inte får den rätten ska Konrad inte ha något ansvar för kravet mot er.

Konrads betalning till er förutsätter att ni överför rätten till regress mot tredje man till Konrad eller dess försäkringsgivare.

Konrads uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt.

Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör Konrads uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Uppsala.

Utan hinder av föregående stycke har Konrad alltid rätt att välja att väcka talan mot er förfallna fordringar vid domstol, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande.

Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att er relation med Konrad blir känd.

Är klienten konsument kan denne vid tvist mellan kunden och Konrad rörande tjänst som Konrad har tillhandahållit vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet.

En förutsättning för att kunden ska kunna vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är att kunden först kontaktat Konrad och försökt att uppnå en lösning i samförstånd.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd nås på: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, eller via advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

bottom of page