top of page
DSC04693.jpg

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Konrad har en bred kunskapsbas och expertis inom en mängd områden och branscher.

Läs mer om våra respektive verksamhetsområden

AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik

Affärsjuridik är inte ett rättsområde utan består av en stor mängd olika rättsområden. Våra erfarna advokater kan ge dig fullservice i de flesta juridiska frågor som uppkommer i samband med din verksamhet. Vi är flexibla och lyhörda och månar om att sätta oss in i och få en förståelse för våra klienters verksamheter. Hos oss är alltid klienten i fokus.

 

Här är några av de områden vi kan hjälpa till med:

concept-home-purchase-contract-businessm

Bolagsrätt

Bolagsrätten påverkar allt företagande, oavsett om du driver verksamheten i aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag och oavsett om det handlar om små ägarledda företag eller stora börsbolag. Vi kan hjälpa till med de flesta frågor som uppkommer vid bildande och drivande av företag, våra advokater kan till exempel hjälpa till med registreringsfrågor, emissioner, generationsskiften, aktieägaravtal och företagsöverlåtelser samt i frågor som rör styrelsens och VD:s ansvar. 

Företagsöverlåtelser

Våra advokater har mångårig erfarenhet från företagsöverlåtelser. Oavsett om det rör sig om en överlåtelse av hela eller del av ett företag eller en inkråmsöverlåtelse, så innefattar denna typ av transaktioner flera komplicerade frågor. Vi biträder även vid due diligence inför en överlåtelse. Vi biträder företag i deras roll som köpare, säljare eller målbolag och hjälper till med hela processen.

Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser

Våra advokater har mångårig erfarenhet från företagsöverlåtelser. Oavsett om det rör sig om en överlåtelse av hela eller del av ett företag eller en inkråmsöverlåtelse, så innefattar denna typ av transaktioner flera komplicerade frågor. Vi biträder även vid due diligence inför en överlåtelse. Vi biträder företag i deras roll som köpare, säljare eller målbolag och hjälper till med hela processen.

Avtalsrätt

Avtalsrätt

Stiftelsejuridik

Distributionsjuridik

Vi kan hjälpa dig med affärsjuridik

Konrad Advokater har biträtt klienter med att bilda olika typer av stiftelser. Våra advokater har också styrelseuppdrag i olika stiftelser (bland annat Akademiska barnfonden) som tillsammans förvaltar stora belopp för olika ändamål.

Stiftelsejuridik

För att få så stor omsättning som möjligt av sina produkter anlitas ofta återförsäljare, agenter eller distributörer. Vi hjälper dig att hitta rätt samarbetsform och tar fram de avtal som behövs. Vill du hellre sprida dina varor eller tjänster genom franchising hjälper vi även till med det.

Distributionjuridik
entrepenadrätt
DSC04786_edited.jpg

Konrad Advokater har mångårig erfarenhet av att biträda entreprenörer, byggherrar och konsulter med avtalsskrivning, upphandling och tvistelösning.

Vi biträder såväl i större byggprojekt som i mindre småhusentreprenader. Utöver detta biträder Konrad Advokater parter i tvister om fel i fastighet.

ENTREPRENADRÄTT

DSC04707.jpg

Vi kan hjälpa dig med entreprenadrätt

FASTIGHETSJURIDIK

Fastightsjuridik

Fastighetsrätt rymmer en stor mängd delområden däribland arrende-, bostads- och lokalhyresrätt, köp och försäljning av fastighet och kommersiella transaktioner.

Vi biträder även vid ombildning av fastighet till bostadsrättsförening. Vi har många års erfarenhet som intygsgivare av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar.

real-estate-agent-working-in-his-office-

Vi kan hjälpa dig med fastighetsjuridik

Tvistlösning
DSC05075.jpg

TVISTELÖSNING

Vi biträder vid processer och skiljeförfaranden av olika slag

handshake-greeting-corporate-business-pe

Oavsett hur väl avtal är genomtänkta och reglerade finns en risk för missförstånd, meningsskiljaktigheter och i förlängningen tvist. Att som företag eller privatperson ha ett krav som kan bli föremål för prövning i domstol eller skiljeförfarande, eller att bli stämd för motsvarande krav från annan, kan för många vara en ovan och obekväm situation. Detsamma gäller de processer vid förvaltnings-domstol som rör förhållandet mellan å ena sidan enskilda företag och privatpersoner och å andra sidan det allmänna, och som ofta inleds med överklagande av ett myndighetsbeslut.

Innan en process inleds är det viktigt att analysera alla möjligheter och risker. Vår strävan är att ge våra klienter väl underbyggda och genomtänkta råd inför en potentiell process och att löpande ompröva dessa i den mån processförutsättningarna förändras under pågående process. Ofta kan tvister lösas genom en överens-kommelse utom rätta, men i vissa fall är ett fullföljande av en rättslig process den enda möjliga lösningen.

Konrad Advokaters medarbetare har gedigen erfarenhet av processande i domstol och skiljeförfarande. Vi leder dig genom den ofta pressade situation det innebär att vara part i sådana processer. Tillsammans med dig går vi igenom lämplig strategi för att nå ditt mål. Våra advokater har erfarenhet från många olika branscher och materiella rättsområden.

Vi kan hjälpa dig med tvistelösning

OBESTÅND 

Obestånd
DSC05014.jpg

En integrerad och viktig del av affärslivet i stort

Konrad Advokater är en av de större förvaltarbyråerna i regionen. Här finns sex konkursförvaltare jämte anställda som handlägger och sköter administrationen i konkurserna.

 

Denna samlade kompetens medför att vi ofta anlitas i ärenden där det handlar om att rekonstruera ett företag som har ekonomiska problem. Det kan vara som rekonstruktör enligt gällande lag därom, men även genom underhandsackord.

 

I andra sammanhang efterfrågas biträde av företag som har behov av att bevaka sina intressen i pågående konkurser eller rekonstruktionsförfaranden.

 

Konrad Advokater engageras även regelbundet som likvidatorer när det är fråga om att avveckla ett bolag under ordnade former med avsikt att bolagets samtliga skulder ska betalas.

Vi kan hjälpa dig med obestånd

Familjerätt
P1400472.jpg

EKONOMISK FAMILJERÄTT

Frågor av ekonomiskt slag mellan makar och sambor, samt rörande gåva, arv och testamente med mera

Området rymmer bl.a. frågor om makars och sambors ekonomiska förhållanden och bodelningar dem emellan, samt överföring av tillgångar genom gåva, arv, testamente och på annat sätt. Hantering av generationsskiften i företag och gårdar hör också hit.

I samband med eller vid överväganden inför skilsmässa, separation eller dödsfall kan en mängd frågor uppstå kring de ekonomiska förhållandena. Hur ska tillgångar fördelas? Vem har rätt att bo kvar i en tidigare gemensam bostad? Vad är skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift? Även om skilsmässa, separation eller dödsfall inte är omedelbart för handen kan det vara klokt att se över din ekonomiska situation, för att kunna överblicka konsekvenserna av förändrade familjeförhållanden, och upprätta dokumentation i de delar där lagstiftningen medger valfrihet. Om skilsmässan, separationen eller dödsfallet är ett faktum handlar det om att på bästa sätt navigera i den konkreta situationen.

Vi tar uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare, ombud och rådgivare, samt biträder vid upprättande av äktenskapsförord, gåvobrev, skuldebrev, testamenten och dylika handlingar. Vi har erfarenhet av ärenden med svensk och internationell anknytning.

Vi kan hjälpa dig med familjerätt

Mor och dotter i gården
Resejuridik

RESEJURIDIK

Vi biträder resebranschen

Vi har många års erfarenhet av att biträda resebyråer, researrangörer och andra företag inom resebranschen. Vi har en bred och djup kunskap om resebranschen såväl i Sverige som på EU-Nivå.

Jag kan hjälpa dig med resejuridik

Idrottsjuridik
P1400367.jpg

IDROTTSJURIDIK

Avtal och tvistelösning inom idrotten

Idrotten blir alltmer kommersialiserad och professionaliserad. Det gör att behovet  och betydelsen av rättslig reglering inom idrotten ökar. Vi hjälper er att hitta rätt i det idrottsliga regelverket.

 

Vi företräder enskilda idrottare, klubbar och andra idrottsliga organisationer med rådgivning, vid förhandlingar och vid tvistelösning inför domstolar, skiljenämnder med mera. 

Vi har gedigen erfarenhet och kompetens avseende olika typer av avtalsregleringar vad gäller idrottens kommersiella rättigheter.

 

Pojkar under en sportspraxis

Vi kan hjälpa dig med idrottsjuridik

bottom of page