top of page

INTEGRITETSPOLICY

Läs mer om dina rättigheter och våra skyldigheter

1. Vilka är personuppgiftsansvariga?
 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Konrad Advokater AB, det respektive advokatbolag du anlitar av Advokatfirman Falkman AB, 559216-0146, Advokat Jonas Thyberg AB, 559213-7482, Advokat Jonas Pettersson AB, 559214-4769, Advokat Ove Sjöblom AB, 559216-3769, Advokat Olov Kling AB, 559453-7259, Advokat Alex Ljungvall AB, 559453-3803 eller Advokatbolaget Robert Wikström AB, 556598-1924, eller ett eller flera konkursbon (se mer om konkursbon under 9 och framåt nedan). Vem som är personuppgiftsansvarig beror på vilket av de ovannämnda bolagen eller vilket konkursbo det är som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av dina personuppgifter.  Med ”vi”, ”vår”, ”vårt” och ”oss” nedan avses det aktuella av de ovannämnda advokatbolagen. För kontakt med någon personuppgiftsansvarig, maila olov.kling@konradadvokater.se

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?


Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi annars har fått tillgång inom ramen för vår verksamhet. Varifrån vi samlar in personuppgifter framgår nedan under ”Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?”. Vi behandlar aldrig mer uppgifter än vad vi behöver med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Nedan följer en uppställning av de personuppgifterna som vi behandlar:

 • För och efternamn

 • Personnummer

 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress

 • Identitetshandlingar som vi samlat in för att uppfylla krav på kundkännedom

 • Uppgifter om familjeförhållanden och släktskap

 • Uppgifter som du tillhandahåller i samband med möten, föreläsningar eller andra tillställningar

 • Uppgifter som vi erhåller från dig, från vår klient eller från annan part inom ramen för utförande av advokatverksamheten, vilka kan omfatta särskilda kategorier av personuppgifter samt uppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser

 • Uppgifter som behövs för fakturering inklusive uppgifter om betalningsförmåga och kreditvärdighet

 • Uppgifter för att uppfylla lagkrav såsom enligt penningtvätts- och bokföringslagen

 • Bilder och filmer som vi tar/spelar in i samband med föreläsningar eller andra tillställningar

 • Uppgifter som behövs i samband med rekrytering såsom studiebetyg, arbetsbetyg och arbetslivserfarenhet

 • Tekniska uppgifter om dig som vi får del av när du besöker vår hemsida eller är aktiv på våra av våra konton i sociala medier

3. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?


Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med att du kontaktar någon av våra medarbetare. Vi kan även få tillgång på följande sätt:

 • Via domstolar eller andra myndigheter såsom Bolagsverket eller Kronofogden

 • Via ett ombud för dig, t.ex. om du är motpart till någon av våra klienter

 • Via e-post som du eller någon annan skickar till oss

 • Via hemsidan och våra konton på sociala medier

 • Via möten, event eller andra tillställningar som vi anordnar eller deltar i

 • Via svar på inbjudningar och annonser som vi skickar ut eller annonserar

 • Via offentliga register såsom via Creditsafe, Juno och Näringslivsregistret
   

4. För vilka ändamål och med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?
 

 • För att analysera användningen av vår hemsida (avser endast Konrad Advokater) 

Laglig grund: Det berättigade intresset av att kunna tillhandahålla, utveckla och förbättra hemsidan.

 

 • För att tillvarata våra klienters intressen

Laglig grund: Det berättigade intresset av att utföra arbete inom ramen för den advokatverksamhet som vi bedriver samt klientens berättigade intresse i det ärende som vi hanterar för klientens räkning.

 

 • För att marknadsföra de tjänster vi tillhandhåller t.ex. via sociala medier, föreläsningar och andra event 

Laglig grund: Det berättigade intresset av att kunna marknadsföra våra tjänster.

 

 • För att göra jävskontroll 

Laglig grund: Det berättigade intresset av att följa god advokatsed och undvika intressekonflikter.

 

 • För att fullgöra krav i lagstiftning och andra rättsliga förpliktelser 

Laglig grund: För att kunna fullgöra våra rättsligs förpliktelser avseende t.ex. skatter, bokföring, penningtvätt och visselblåsning

 

 • För att utföra uppdrag inom ramen för advokatverksamheten 

Laglig grund: För att kunna fullgöra avtalet med dig om det finns ett avtal rörande det aktuella uppdraget. Om det inte finns något avtal med dig är den lagliga grunden det berättigade intresset av att utföra det aktuella uppdraget.

 

 • För att anställa personal eller anlita konsulter 

Laglig grund: Det berättigade intresset av att kunna anställa/anlita de personer som behövs för bedrivandet av advokatverksamheten.

 

 • För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 

Laglig grund: Det berättigade intresset av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 

5. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?


Vi har rutiner och arbetssätt som säkerställer lämplig säkerhet för dina personuppgifter, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. De tekniska och organisatoriska åtgärderna som används för att säkerställa detta är bl.a. följande: behörighetsbegränsningar i system och ärendehantering, policyer för personuppgiftshantering, IT-säkerhetssystem, skalskydd och avdelade kontorsytor för anställda och besökare. Genom att följa advokatsamfundets regler om bl.a. sekretess och snokningsförbud säkerställs också att endast de personer som behöver tillgång till vissa personuppgifter för sina arbetsuppgifter får tillgång till de aktuella uppgifterna. Uppföljning av säkerheten sker löpande.

6. Till vilka kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter?


Vi kan komma att överföra uppgifter till sådana tredje parter som vi har träffat avtal med som innefattar att dina personuppgifter ska behandlas i enligt med tillämplig dataskyddslagstiftning. Därutöver kan vi komma att överföra dina personuppgifter till andra betrodda tredje parter. Parter som vi kan överföra dina personuppgifter till är:

 

 • Respektive advokatbolag som nämns ovan under punkt 1, t.ex. om flera olika advokater arbetar i ditt ärende.

 • Leverantörer inom IT, säkerhet och översättning.

 • Advokater, revisorer, mäklare och andra professionella rådgivare.

 • Myndigheter såsom domstolar, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogden.

 • Leverantörer som engageras i samband med event eller andra tillställningar.

 • Sociala medier såsom Instagram, Facebook och LinkedIn.

 

Vi kommer i huvudsak att behandla dina personuppgifter inom EU och EES. För det fall det skulle bli nödvändigt att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, t.ex. genom att tillämpa EU kommissionens standardavtalsklausuler.

7. Vilka rutiner gäller för gallring av personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig och för att bevaka våra eller dina rättigheter samt så länge som behövs enligt lag eller enligt reglerna för god advokatsed.

 

Enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed är vi skyldiga att arkivera handlingar som ansamlats i ett uppdrag i tio år efter avslutat uppdrag.
 

8. Vilka rättigheter har du?
 

 • Rätt att dra tillbaka samtycke

Du har i förekommande fall rätt att återkalla ditt samtycke genom att maila olov.kling@konradadvokater.se

 

 • Rätt till tillgång

Du har rätt till information om ifall dina personuppgifter behandlas eller inte. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få en kopia på uppgifterna och information om bland annat vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad personuppgifterna används till, hur länge uppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån uppgifterna kommer.

 

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter som rör dig rättade. Du har också rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas.

 

 • Rätt till radering

Du kan ha rätt till radering av dina personuppgifter. Se mer om rätten till radering här.

 

Enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed är vi dock skyldiga att arkivera handlingar som ansamlats i ett uppdrag i tio år efter avslutat uppdrag. Detta göra att vi inte kan tillmötesgå en begäran om radering av personuppgifter som förekommer i sådana handlingar.

 

 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning (berättigat intresse). Detta gäller exempelvis personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål.

 

Trots din invändning kan vi ha rätt att ändå behandla dina personuppgifter om vi kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

 • Rätt till begränsning

Du kan ha rätt till en begränsad behandling av dina personuppgifter om du: bestrider personuppgifternas korrekthet (under en tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta), anser att behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning, om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR (i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl).

 

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Detta gäller dock bara sådana uppgifter som behandlas automatiskt och med stöd av ett avtal eller ditt samtycke. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs från oss till någon annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

 • Rätt ge in klagomål till IMY

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via följande länk Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY.

9. Konkursförvaltning


I konkursärenden är det aktuella konkursboet som är personuppgiftsansvarigt för den behandling som sker i syfte att fullgöra det uppgifter som ankommer på en konkursförvaltare i ett konkursärende.

 

10. Vilka registrerade behandlar konkursbon uppgifter om?


Ett konkursbo behandlar personuppgifter om sådana personer som på ett eller annat sätt har koppling till den aktuella konkursgäldenären. Personerna kan delas in i följande kategorier.

 

Gäldenären och dess företrädare eller ägare

Konkursgäldenären om denne är en fysisk person, ställföreträdare för konkursgäldenären om det är en juridisk person (t.ex. en styrelseledamot eller en likvidator) samt ägaren till konkursgäldenären och dess företrädare om ägaren är en juridisk person.

 

Borgenärer

Personer som har en fordran på konkursgäldenären eller företrädare för en borgenär om denne är en juridisk person.

 

Gäldenärer

Personer som har en skuld till konkursgäldenären eller företrädare för en gäldenär om denne är en juridisk person.

 

Borgensmän

Personer som har ett borgensåtagande i förhållande till någon av ovannämnda kategorier eller företrädare för en borgensman om denne är en juridisk person

 

Anställda och konsulter

Anställda i konkursgäldenären samt konsulter som utför eller har utfört tjänster för konkursgäldenären, eller företrädare för konsulten om denne är en juridisk person.

 

Ombud för anställda

Ombud för anställda såsom fackliga ombudsmän.

 

Kunder

Kunder till konkursgäldenären eller företrädare för kunden om denne är en juridisk person.

 

Leverantörer och sakkunniga

Leverantörer och sakkunniga som konkursboet anlitar eller företrädare för dessa om de är juridiska personer. Leverantörer kan exempelvis vara banker, försäkringsbolag och auktionsfirmor.

 

Revisorer och redovisningskonsulter

Konkursgäldenärens revisorer och redovisningskonsulter (eller sådana som anlitas av konkursboet) eller företrädare för dessa om de är juridiska personer.

 

Företrädare för staten

Företrädare för statliga myndigheter såsom Kronofogden Skatteverket, Arbetsförmedlingen, och Ekobrottsmyndigheten samt de domstolar som handlägger konkurser eller handlägger mål i vilka konkursgäldenären är berörd.

 

Köpare av egendom

Köpare av egendom från konkursboet eller företrädare för köparen om denne är en juridisk person.

 

Ägare av separationsgods

Ägare till egendom som inte ingår i konkursboet eller ombud för dessa eller dessas företrädare om de är juridiska personer.

 

Släktingar, dödsbodelägare eller medlemmar

Släktingar till konkursgäldenären, dödsbodelägare i ett dödsbo i konkurs eller medlemmar i en förening som är försatt i konkurs.

 

Andra personer som konkursboet behöver ha kontakt med pga. omständigheterna i den enskilda konkursen

Eftersom konkurser kan avse såväl fysiska som juridiska personer, och konkursgäldenärer kan vara verksamma i alla tänkbara branscher, är det inte möjligt att förutse alla tänkbara registrerade. 

 

11. Vilka personuppgifter behandlar konkursbon?


Konkursbon behandlar aldrig mer uppgifter än vad de behöver med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Nedan följer en uppställning av de personuppgifterna som konkursbon behandlar:

 • För och efternamn

 • Personnummer

 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress

 • Fastighetsbeteckning

 • Uppgifter om tillgångar och skulder

 • Uppgifter om familjeförhållanden och släktskap

 • Uppgifter ekonomiska förhållanden och betalningsanmärkningar

 • Uppgifter för att uppfylla lagkrav såsom bokföringslagen

 • Uppgifter som behövs för att betala skatt och arbetsgivaravgifter

 • Bankuppgifter

 • Facklig tillhörighet

 • Hälsouppgifter

 • Uppgifter om eventuella brottsliga gärningar enligt 11 kap. BrB

 • Andra relevanta uppgifter som behövs för handläggandet av den enskilda konkursen.

 

12. Hur får konkursbon tillgång till dina personuppgifter?


Konkursbon får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till konkursboet i samband med att du kontaktar det. Konkursbon kan även få tillgång på följande sätt:

 • Via domstolar eller andra myndigheter såsom Bolagsverket eller Kronofogden

 • Via ett ombud för dig

 • Via e-post som du eller någon annan skickar till oss

 • Via offentliga register såsom via Creditsafe, Juno och Näringslivsregistret

 

 

13. För vilka ändamål och med vilken laglig grund behandlar konkursbon dina personuppgifter?

 

 • För att kunna träffa och fullfölja avtal med konkursboets avtalsparter såsom leverantörer, sakkunniga, köpare av egendom, anställda, revisorer och redovisningskonsulter

Laglig grund: För att kunna fullgöra avtalet med dig. Om du är en företrädare för, eller anställd av, ett konkursbos avtalspart är den lagliga grunden istället det berättigade intresset av att upprätthålla och fullfölja åtaganden i avtalsrelationen.

 

 • För att fullgöra krav i lagstiftning och andra rättsliga förpliktelser

Laglig grund: För att kunna fullgöra våra rättsligs förpliktelser avseende t.ex. skatter och bokföring.

 

 • För att fullgöra uppdraget som åligger konkursförvaltaren i stort

Laglig grund: Den lagliga grunden kan antingen vara fullgörandet av en rättslig förpliktelse i t.ex. konkurslagen eller förmånsrättslagen. Den lagliga grunden kan också vara att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

14. Till vilka kan konkursboet komma att lämna ut dina personuppgifter?


Konkursboet kan komma att överföra uppgifter till sådana tredje parter som konkursboet har träffat avtal med som innefattar att dina personuppgifter ska behandlas i enligt med tillämplig dataskyddslagstiftning. Därutöver kan konkursboet komma att överföra dina personuppgifter till andra betrodda tredje parter. Parter som konkursboet kan överföra dina personuppgifter till är:

 

 • Respektive advokatbolag som nämns ovan under punkt 1, t.ex. om flera olika advokater arbetar i ditt ärende.

 • Leverantörer inom IT, säkerhet och översättning.

 • Advokater, revisorer, mäklare och andra professionella rådgivare.

 • Banker, andra kreditgivare och ombud för borgenärer.

 • Myndigheter såsom domstolar, Bolagsverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden.

 • Andra berörda tredje parter som konkursboet behöver dela uppgifter med för handläggandet av den enskilda konkursen.

 

Konkursbon behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom EU och EES. För det fall det skulle bli nödvändigt att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES kommer det aktuella konkursboet att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, t.ex. genom att tillämpa EU kommissionens standardavtalsklausuler.

 

15. Vilka rutiner gäller för gallring av personuppgifter?


Konkursboet sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att handlägga konkursen samt så länge som behövs enligt lag eller enligt reglerna för god advokatsed.

 

Enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed är vi skyldiga att arkivera handlingar som ansamlats i ett uppdrag i tio år efter avslutat uppdrag.

 

16. Vilka rättigheter har du?


Se rättigheterna ovan under punkt 8 som gäller på samma sätt för konkursbon.

 

17. Kontaktuppgifter till konkursboet


Vid frågor rörande personuppgiftsbehandling i konkurser, kontakta den aktuella konkursförvaltaren eller maila olov.kling@konradadvokater.se

Integritetspolicyn finns att ladda hem i sin helhet som PDF här 

 

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Den senaste versionen av policyn ligger alltid på vår webbplats www.konradadvokater.se

bottom of page