top of page
DSC04782.jpg

AKTUELLT

Ta del av vad som händer på Konrad

Information till aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ) i likvidation

Uppdaterat: 23 feb.

Nedan följer information från undertecknad likvidator för Bioservo Technologies AB (publ) i likvidation (”Bolaget”) rörande vad som skett under likvidationsförfarandet så här långt och hur prognosen ser ut för framtiden. Informationen nedan utgör naturligtvis inte en fullständig redogörelse av vad som skett under likvidationen utan fokus ligger på sådant som kan vara av intresse för aktieägare att känna till.

Bolagsverket utsåg undertecknad till likvidator den 18 december 2023 varvid styrelse och VD lämnade sina uppdrag. Tidigare VD fortsatte dock arbeta i Bolaget, om än inte som formell VD. Samma dag skickades ett pressmeddelande ut innehållande information bl.a. om att likvidator var utsedd och att köpare på hela eller delar av rörelsen söktes. Per den 20 december 2023 och framåt skickades anbudsunderlag ut till intressenter. Enligt anbudsunderlaget skulle anbud vara likvidatorn tillhanda senast den 15 januari 2024. Skälet till den relativt korta tiden mellan utskick av anbudsunderlag och dag för anbud var den ekonomiskt ansträngda situationen i Bolaget.

Mellan den 20 december 2023 och 15 januari 2024 skedde samtal och möten med mottagare av anbudsunderlaget samt med andra intressenter som av olika skäl var intresserade av Bolaget och/eller dess tillgångar. Parallellt med detta påbörjades avvecklingsprocessen genom inventering och uppsägning av avtal. Därtill inleddes fackliga förhandlingar rörande uppsägning av personal pga. arbetsbrist. Sedermera sades även personalen upp.

Beslut om avnotering av Bolagets aktier fattades av Nasdaq den 27 december 2023 baserat på Bolagets ansökan om avnotering av den 15 december 2023. Sista dag för handel var den 11 januari 2024.

Den 15 januari 2024 kom anbud in till undertecknad. Förhandlingar skedde med dem som hade lämnat anbud. Samtal skedde även med andra parter som inte kommit in med något anbud men som tidigare visat intresse för rörelsen/Bolaget.  Efter förhandlingarna/samtalen blev det egentligen bara en anbudsgivare kvar, Bioservo AB, 559468-2253. Bioservo AB förvärvade rörelsen, inklusive personalen, och tillträdde rörelsen per den 29 januari 2024. Merparten av köpeskillingen avsåg övertagandet av samtlig personal under uppsägningstiden samt andra avtal och kostnaderna förenade med dessa.

Inför den 15 januari 2024 var förhoppningen att ett vinnande anbud i vart fall skulle bestå av en kontant betalning om minst 5 mkr samt ett övertagande av kostnaderna avseende merparten av personalen och majoriteten av avtalen. När anbuden kom in den 15 januari 2024 stod det klart att nivån på anbuden var lägre än beräknat. Att sälja rörelsen till Bioservo AB bedömdes dock som ett långt bättre alternativ än att sälja egendomen separat, t.ex. på auktion. Exempelvis bedömdes lagret, som var bokfört till ett större belopp, sakna eller ha ett mycket litet marknadsvärde då lagrets värde till stor del låg i produktspecifika komponenter.

Bedömningen idag är att det saknas förutsättningar för en lyckad likvidation. En lägre köpeskilling i kombination med högre kostnader innebär att Bolaget inte bedöms ha medel för att bekosta de utestående skulderna samt likvidationskostnaderna. Det sannolika är således att Bolaget kommer att behöva försättas i konkurs inom en snar framtid. En konkurs skulle dessvärre innebära att värdet av aktierna går förlorat, vilket förstås är beklagligt.

Vid ytterligare frågor rörande likvidationsförfarandet är aktieägare välkomna att höra av sig till undertecknad per mail till olov.kling@konradadvokater.se

 

Med vänliga hälsningar,

 

Olov Kling, likvidator

Comentários


bottom of page